5 trận đánh làm nên tên tuổi Nhiếp Long truyền nhân duy nhất của Lý Tiểu Long _ Mãnh Long Quá Giang .