4K Virtual Tour – Eiffel Tower Paris, Elevator Ride Top Floor – 🇫🇷 France

Full coverage of the Eiffel Tower from the base to a 360 view on the top floor including two 150m elevator rides. Click here ▶ to see highlights and guide. You couldn’t possibly visit Paris without seeing the Eiffel Tower. Even if you do not want to visit this world famous structure, you will see its top from all over Paris. This video features a walking tour from the base of the Eiffel Tower to the Top Floor, with a spectacular view from 300 meters.

Bảo hiểm đầy đủ của Tháp Eiffel từ cơ sở đến tầm nhìn 360 trên tầng cao nhất bao gồm hai lần đi thang máy 150m. Nhấn vào đây ▶ để xem những điểm nổi bật và hướng dẫn.

Bạn không thể đến thăm Paris mà không nhìn thấy Tháp Eiffel. Ngay cả khi bạn không muốn đến thăm cấu trúc nổi tiếng thế giới này, bạn sẽ thấy đỉnh của nó từ khắp Paris. Video này có một chuyến đi bộ từ chân tháp Eiffel lên tầng cao nhất, với một cảnh quan ngoạn mục từ 300 mét.