HOUSTON NHẬT KÝ P211/10/2019: Thỏa thuận mậu dịch được một phần nhưng chưa chắc chắn