TT Trump ra sắc lệnh: Di dân không tiền trả y tế, không cấp visa vào Mỹ

Người Việt sắp đến Mỹ cần hiểu, cần biết và cần làm gì trước sắc lệnh mới của Tổng thống Trump: Ngừng cấp Visa vào Mỹ cho những di dân không có khả năng tự chi trả cho chi phí chăm sóc y tế

Oct 9, 2019