HOUSTON NHẬT KÝ P2 9/10/2019: Thương thảo mậu dịch Trung – Mỹ không có kết quả ngày mai