Sức mạnh của VIỆT NAM được thể hiện qua chiến tranh ĐẠI VIỆT và CAO MIÊN từ cuối năm 1635

Sức mạnh của VIỆT NAM được thể hiện qua chiến tranh ĐẠI VIỆT và CAO MIÊN từ cuối năm 1635
Nội dung: Ở phía Đông của Campuchia, quốc gia Đại Việt bắt đầu chia tách thành Đàng Trong và Đàng Ngoài từ những năm 1600.
Người Việt bắt đầu tiến trình Nam tiến. Đại Việt đã dần dần thôn tính và cuối cùng tiêu diệt Champa, quốc gia từng là kình địch của Campuchia suốt hàng thế kỷ. Từ giai đoạn này, Campuchia hay Cao Miên chịu thêm một sức ép lớn nữa từ Đàng Trong, bên cạnh Ayutthaya ở phía Tây.
Nguồn tham khảo:
QUốc sử quán triều Nguyễn
Đại Nam thực lục
Lịch sử Việt Nam, tập 4
Việt sử xứ Đàng Trong 1558 – 1777
Xứ Đàng Trong: Lịch sử kinh tế – xã hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18
A voyage to Cochinchina in the years 1792 and 1793
A History Of Cambodia, 4th Edition Westview Press ( 2009)
Biên tập nội dung & MC: Quang Huy
Dựng video: Hà Trung Tú