#VHVNtv – LỤC YÊN, Vào bãi đá tìm hiểu nghề khai thác đá quý