RFI Tiếng Việt 03/10/2019 , RFI 03/10/2019 , Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp 03/10/2019