Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | Tại sao bãi nhiệm 3 dân cử Westminster | 12/9/2019