🔴Nghị quyết 36 của Nhà nước Việt Nam bị lên án tại Westminster

Streamed live on Sep 11, 2019