Đèn Lồng Đỏ Treo Cao ~ 1991 ~ Củng Lợi, Khổng Lâm, Hà Trại Phi, Tào Thúy Phần