CHÂU NHUẬN PHÁT-ĐỊCH LONG-BẢN SẮC ANH HÙNG 1 __ PHIM XHĐ HK LỒNG TIẾNG ĐẶC SẮC