Bốn Bề Giang Sơn _1992 __ Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Nhậm Đạt Hoa, Trần Pháp Dung