_NỮ SÁT THỦ KHÊU GỢI_ – KHƯU THỤC TRINH, NHẬM ĐẠT HOA.