Bảy Vị Công Chúa- Thuyết Minh Phim Holly Weapon 1994- Nhậm Đạt Hoa, Dương Tử Quỳnh