So tài cú đá mở nắp chai giữa Chân Tử Đan và Cung Lê