Anh Hùng Chân Chính ~ 1994 ~ Nhậm Đạt Hoa, Đặng Nhất Quân, Viên Vịnh Nghi