Thật tuyệt với những khoảng khắc mà camera quay lại được