Dừa sáp 300k/trái, quá đắc nhưng ráng mua ăn thử cho biết ngon dở thế nào?