UVBCT Nguyễn Hà Phan, Gián điệp duy nhất của CIA leo lên được sâu nhất trong bộ máy nhà nước VN