Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu tại lâu đài Thorenc, Cannes, Pháp ngày 06 05 1955