ĐOẠN PHIM HIẾM VỀ VUA BẢO ĐẠI ( lễ sắc phong Hoàng Thái Tử Bảo Long 1939 )